СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Следните сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в административния район на Районен съд- Тутракан, който включва общините Тутракан и Главиница:

  • продажба,
  • замяна,
  • дарение,
  • прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане,
  • учредяване право на ползване,
  • учредяване право на строеж /суперфиция/,
  • учредяване на договорна или законна ипотека,
  • издаване на констативен нотариален акт по документи,
  • издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка,
  • отказ от право на ползване и др.

2. При някои видове сделки /договор за доброволна делба, брачен договор, договор за наем, договор за аренда на земеделска земя, договор за продажба на наследство, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и др./ е допустимо да бъдат изповядани и за имоти, намиращи се извън общините Тутракан и Главиница. Същото важи и за съставяне на нотариални завещания, предаване за пазене на саморъчни завещания и обявяване на саморъчни завещания.

Препоръчително е да представите или изпратите предварително необходимите документи за сделката /документ за собственост, скица, удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за наследници – при необходимост и др./, за да установим правата ви, специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

Сделките с недвижими имоти, описани в т.1, по изискване на закона, се изповядват от 8.30 часа до 14.00 часа, само в работни дни. Задължение на нотариуса е да внесе сделката за вписване в Служба по вписванията същия работен ден. Клиентът получава конкретния документ от кантората на нотариуса, след като бъде вписан и върнат от Службата по вписвания /това става обикновено в рамките на 1-2 работни дни/.