СДЕЛКИ С МПС

Съгласно чл. 144, ал. (1) от Закона за движението по пътищата „Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.“ А съгласно ал. (2) „При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm³, включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена, подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.“

Договор за покупко-продажба на МПС може да се сключи пред всеки нотариус, без значение от района на действие, независимо от постоянния адрес или седалището на страните по сделката.

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ:

-Свидетелство за регистрация част 1 (Голям талон на МПС);

Застрахователна оценка на автомобила, издадена от лицензирана застрахователна компания – по Ваш избор. Справка за лицензираните застрахователи може да бъде направена на следния линк: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg , раздел „Публичен регистър“, т. 8 „Застрахователи и презастрахователи“. За удобство в края прилагам сканиран списък на тези дружества, публикуван на сайта на Комисията за финансов надзор. Валидни застрахователни оценки имат право да издават само дружествата, които фигурират в този списък на КФН–общо 53 на брой. В непосредствена близост до кантората ни има  офиси на представители на лицензирани застрахователи. 

Приходна квитанция/вносна бележка за платен годишен данък върху МПС, издадена или заверена от Общината, където е регистриран автомобилът. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски до 30 юни и 31 октомври на текущата година. При прехвърляне на превозно средство в периода януари – март на текущата година, прехвърлителят може да представи документ за платен данък за предходната година, след този период – документ за платена поне първа вноска от данъка за текущата година. Купувачът може да се ползва от платения данък на продавача, като ще дължи вноска за оставащия период от годината.

Ако МПС е придобито чрез покупко-продажба по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи-прехвърлители да участват в сделката. За купувача няма такова изискване.

Ако някоя от страните по сделката се представлява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде с нотариално заверен подпис и към него да има нотариално заверени декларации: по чл.25, ал.8 от ЗННД (за гражданство и семейно положение) и по чл.264, ал.2 от ДОПК ( за липса на задължения към държавата). Декларациите важат само за текущата календарна година.

Преди изповядване на сделки с МПС, нотариусът задължително прави справка в Портала за електронни административни услуги на МВР дали данните на собственика и на автомобила са коректни, дали последният не е с прекратена регистрация, дали върху моторното превозно средство има наложен запор или има други пречки за прехвърлянето му. Едва след това сделката може да бъде осъществена. Проверката е безплатна за клиентите.

При заверката на договор за покупко-продажба на МПС се събират нотариална такса по Тарифата към ЗННД и местен данък за възмездно придобиване на МПС. Данъкът представлява определен процент върху застрахователната стойност на автомобила, който купувачът дължи на общината по постоянния си адрес/или регистрация. Размерът му се определя от всяка община. За Община Тутракан той е 2,5%, за Община Главиница -3% от застрахователната стойност.

Новият собственик е длъжен в срок от ЕДИН МЕСЕЦ да регистрира сделката в МВР/КАТ по постоянен адрес/адрес по регистрация и да подмени регистрационния талон. Не е необходимо да декларирате новозакупения автомобил в Общината. Данните за сделката се предоставят служебно от нотариуса и от КАТ.

Вече не е нужно да се подменят табелите с регистрационния номер на регистрирани пътни превозни средства – с промяната от 01.12.2019г. на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. При покупко-продажба или промяна на постоянния адрес, се подменя само свидетелството за регистрация. Само по желание на собственика може да се подменят и табелите с регистрационен номер.

ПОКУПКА НА МПС ОТ ЧУЖДЕНЦИ:

Съгласно чл.144, ал. (3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) от Закона за движението по пътищата „Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.“

ПОКУПКА НА МПС КАТЕГОРИИ М2, М3 И N3:

Считано от 07.07.2020г., моторни превозни средства от категория М2, М3 и N3, се регистрират само от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин. Това означава, че купувач на МПС за превоз на пътници над 8 места / категориите М2 и М3/ и на МПС за превоз на товари над 12 тона /категория N3/ може да бъде само юридическо лице/фирма, ЕТ или земеделски производител/земеделски стопанин, но не и физическо лице.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МПС С ПРЕКРАТЕНА РЕГИСТРАЦИЯ:

Считано от 12.11.2020г., вече може да се прехвърлят и МПС с прекратена регистрация. Данък за придобиване за тях се дължи. Годишният данък пък следва да бъде платен до датата на прекратената регистрация и да се представи съответен документ за това пред нотариуса. Необходимо е собственикът да представи пред нотариуса оригинално свидетелство за регистрация на превозното средство /част първа и част втора/, което поради прекратяването трябва да е отбелязано като невалидно – перфорирано и с надпис, различен при различните случаи на прекратяване на регистрация, изчерпателно изброени в Глава втора, Раздел III на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. Например: „Прекратена регистрация – частен имот“.

МПС с прекратена регистрация също се прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите. Разликата е, че не се регистрират в информационната електронна система за обмен на данни между МВР и Нотариалната камара.

Описаните процедури се отнасят както за покупко-продажба, така и за дарение или замяна на МПС.

Важно: ако желаете да прехвърлите автомобил – нов внос, е необходимо първо да го регистрирате в МВР/КАТ и едва след издаване на регистрационен талон, нотариусът може да завери договор за покупко-продажба.

Приложение: