СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

По смисъла на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ „Земеделска и горска техника“ са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите. За „самоходна техника“ се считат колесни трактори, верижни трактори,  специализирани и всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство. И доколкото чл.11, ал.11 от същия закон регламентира, че „Лицата са длъжни да работят само с регистрирана техника“, е важно да се знае какъв е редът за регистрация и прехвърляне на такава техника.

Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция „Земеделие“ /ОДЗ/ по постоянен адрес – за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци. 

При първоначална регистрация се извършват идентификация и технически преглед на техниката. Когато се регистрира нова техника, придружена от изброени в закона сертификати за съответствие, технически преглед не се извършва. При първоначална регистрация собственикът представя пред областната дирекция „Земеделие“ следните документи: заявление по образец; документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата; квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и ремаркета, когато техниката се пуска в действие; документи за самоличност и за регистрация на собственика, и сертификати, ако има. На собственика се издава свидетелство за регистрация, талон за технически преглед и се предоставят табели с регистрационен номер.

Промяна в регистрацията на техниката се извършва при промяна на постоянния адрес или на адреса по съдебна, съответно търговска регистрация на собственика; промяна на собствеността и/или името на собственика; промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация; изгубване или унищожаване на регистрационната табела за регистрация. В 15-дневен срок от настъпване на обстоятелствата собственикът трябва да подаде в съответната ОДЗ заявление по образец и съответните документи. Ако има наложени обезпечителни мерки /запори/, промяна в регистрацията се извършва след отмяна на мярката или писмено разрешение от органа, наложил мярката. Информацията за наложените обезпечителни мерки може да бъде получена от национален публичен електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието. При всяка промяна в регистрацията се сменя свидетелството за регистрация, а табелата с регистрационен номер – по искане на собственика, когато техниката се регистрира в същата област. /чл. 14 -17 от Наредба № 2 от 3.02.2016 г./

Договорите за прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите – чл.12 от ЗРКЗГТ.

Договор за покупко-продажба на земеделска техника може да се сключи пред всеки нотариус, без значение от района на действие, независимо от постоянния адрес или седалището на страните по сделката.

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ:

-Свидетелство за регистрация;

Застрахователна оценка на техниката, издадена от лицензирана застрахователна компания В непосредствена близост до кантората ни има  офиси на лицензирани застрахователи. 

При заверката на договор за покупко-продажба на земеделска техника се събират нотариална такса по Тарифата към ЗННД и местен данък за възмездно придобиване на МПС. Данъкът представлява определен процент върху застрахователната стойност на техниката, който купувачът дължи на общината по постоянния си адрес или адресът по регистрация. Размерът му се определя от всяка община. За Община Тутракан той е 2,5%, за Община Главиница -3% от застрахователната стойност. Доскоро въпросът дали такъв данък се дължи или не, беше спорен и се решаваше различно от нотариусите, общините и съдилищата. С последните промени в Закона за местните данъци и такси от 2020г. и от 2021г. /чл.44/, данък за придобиване се дължи. Земеделската и горска техника е освободена единствено от годишен данък върху превозните средства.