ПЪЛНОМОЩНИ

Когато едно лице е възпрепятствано да извърши лично дадено действие, било пред нотариус или друга институция, може да упълномощи друг да го извърши или да се яви вместо него. Упълномощеният го извършва от Ваше име и за Ваша сметка. Повечето институции изискват пълномощното да е с нотариална заверка на подписа, а за някои видове пълномощни /за разпореждане с недвижим имот, търговски и др./ се изисква и удостоверено съдържание.

Следва да се отбележи, че въпреки разпространения термин „Генерално пълномощно“, такова на практика не съществува. И да посочите, че упълномощавате „За всичко“ дадено лице, пълномощното в този вид няма да му послужи. Необходимо е да бъдат изброени лицата, пред които да послужи /например нотариус, съдилища, държавни, общински органи, конкретно физическо или юридическо лице/ и действията, които има право да извърши упълномощеният от Ваше име. Кантората разполага с най-често срещаните в практиката видове пълномощни и ще Ви съдейства при оформянето на Вашата воля.

Няма ограничения за правата, които искате да дадете, с едно изключение – НЕ МОЖЕТЕ да упълномощите друг за съставяне на нотариално завещание – този акт се извършва само лично.

Пълномощното може да бъде оттеглено по всяко време, когато пожелаете, и да прекрати своето действие. Но прекратяването има действие занапред. Желателно да извършите оттеглянето на дадено от Вас пълномощно пред нотариус. За бъде прекратено действието му обаче, трябва и да уведомите лицето, което е упълномощено. Това може да стане по всякакъв начин, доказващ кога упълномощеният е получил оттеглянето – например с обратна разписка, с пощенската услуга „Обявено съдържание“, както и с нотариална покана.

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПЪЛНОМОЩНИ:

1. ПЪЛНОМОЩНО ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

Волеизявлението за разпоредителна сделка с недвижим имот /например покупко-продажба, дарение, замяна, доброволна делба, учредяване на вещни права и отказ от вещни права, учредяване на ипотека и др./ трябва да е със саморъчен подпис и изписване на пълното име (според изискванията на чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК), и с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно (според изискванията на чл. 37 ЗЗД).

Тоест, при тези пълномощни нотариусът е задължен да удостовери освен подписа на упълномощителя, и съдържанието на документа. Това се прави чрез поставяне на втори печат и оставяне на екземпляр от документа при нотариуса, който след това го подрежда и подшива в специална книга, която се пази 10 години.

Освен това нотариусът изпраща незабавно информация за разпоредителните пълномощни в специален електронен регистър, който се поддържа от Нотариалната камара. В него се въвежда информация и за оттеглените пълномощни. До него имат достъп само нотариуси. Целта е да се избегнат злоупотреби с пълномощни и всеки друг нотариус, пред когото бъде представено, да може да провери валидността и съдържанието на документа.

Желателно е упълномощителят да разполага с документ за собственост при изготвяне на този вид пълномощно, за да бъде описан коректно конкретния имот, за който се отнася. Това не е необходимо, когато пълномощното е общо.

Пълномощното трябва да е съпроводено от нотариално заверени декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК (за липса на задължения към държавата), по чл.25, ал.8 от ЗННД (за гражданство и семейно положение) и при необходимост – декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Кантората ще Ви предостави нужните образци. Декларациите са с валидност само за текущата календарна година.

2. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА

Необходими документи: удостоверение за раждане на детето/децата.

За да може непълнолетно лице да напуска границите на Република България, е необходимо съгласие в нотариално заверена форма и от двамата родители. Това може да стане чрез пълномощно или декларация. Може да бъде посочен конкретен срок, а може и да са безсрочни.

3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С МПС

Желателно е упълномощителят да разполага със Свидетелство за регистрация част 1 (Голям талон на МПС) при изготвяне на този вид пълномощно, за да бъде описан коректно конкретния автомобил, за който се отнася. Това не е необходимо, когато пълномощното е общо.

Към пълномощно, с което ще се продава, дарява или заменя МПС, трябва да има нотариално заверени декларации: по чл.25, ал.8 от ЗННД (за гражданство и семейно положение) и по чл.264, ал.2 от ДОПК ( за липса на задължения към държавата). Декларациите важат само за текущата календарна година.

4. ПЪЛНОМОЩНО ЗА БАНКА

Повечето банки изискват да бъдат посочени точно банковите свметки, за които се отнася пълномощното, с точно посочване на правата на упълномощения. Някои банки са въвели изискване за валидност за пълномощни за разпореждане с банкови сметки – 5 години. Важно е клиентите да знаят, че повечето банки не приемат пълномощни, ако междувременно изтече срокът на валидност на личните документи на упълномощителя или упълномощения. Тези пълномощни също подлежат на въвеждане в специален електронен регистър, който се поддържа от Нотариалната камара.